Onze kunde

De kunde van Devilee Management Consultancy omvat een breed gebied dat zich uitstrekt van de vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen naar de te varen koers van de organisatie, het adviseren over de benodigde aanpassing van de organisatiestructuur en -cultuur, het daaraan koppelen van intrinsiek gemotiveerde medewerkers, het begeleiden van het organisatieontwikkelingsproces en het borgen door de ontwikkeling en implementatie van een maatwerk strategisch HR beleid, gebasserd op de Holistic Human Approch-filosofie©. 

Door een mix van wetenschappelijke, veranderkundige- en bedrijfskundige expertise, heeft Devilee Management Consultancy zijn prestaties in het HR-vakgebied ruim verdiend. Maar de tijd staat niet stil. Het HR-vakgebied maakt de laatste jaren veel veranderingen door. Daarvan is Devilee Management Consultancy zich 24/7 bewust en past het zijn consultancypraktijk daar steeds op aan. Door toename van de maatschappelijke complexiteit en turbulentie, wensen organisaties zich bijvoorbeeld meer flexibel en breder inzetbaar personeel met een dito brede expertise om de unieke, elkaar snel opvolgende vragen te kunnen beantwoorden. Gecombineerd met het opgavegericht werken en de ontwikkeling van zelfsturing in het verlengde daarvan, verandert de tot dan toe vaak wat te instrumentele HR-insteek naar een meer visionaire coaching en advisering van medewerkers en leiders. De intrinsieke motivatie en het vakmanschap/de professionaliteit van medewerkers komt nu definitief centraal te staan. Problemen rond personele vraagstukken zullen meer en meer op de werkvloer door de medewerkers zelf worden opgelost. Met de Holistic Human Approach© stelt Devilee Management Consultancy uw leidinggevenden en medewerkers in staat het P&O beleid voor een groot deel op de werkvloer zelf te organiseren. Zo kunnen dure, secundaire stafdiensten tot een minimum beperkt worden.

Organisatieontwikkeling en -verandering begint en eindigt bij de mensen die samen de organisatie vormen. Welke ontwikkeling willen we als organisatie doormaken om aansluiting te houden bij de verwachtingen van onze partners en belanghouders? Wat is daarin de afgelopen tijd veranderd? Maar ook: waar zijn wij van en waar komen we vandaan? Waarom vinden we wat we dagelijks doen belangrijk? Vinden we dat eigenlijk wel met z’n allen belangrijk? Zo niet, hoe is dat zo gekomen? Sluiten we daarmee voldoende aan bij de verwachtingen? Devilee Management Consultancy stelt onder andere deze vragen om een goed beeld te krijgen van uw organisatie: waar komt de organisatie vandaan, waar wil het naartoe en hoe komt het van A naar B, het liefst direct volgens B. Welk handelen in de praktijk van alle dag is daarvoor nodig?

Nu het opgavegericht werken in de praktijk toeneemt, is het van belang te kunnen variëren in verschillende, bij de opgave aansluitende werkvormen. Meer en meer zal de lijnorganisatie plaatsmaken voor de netwerkorganisatie, waarin steeds de meest passende werkvorm wordt gekozen bij het doel van de opgave. Dat kan een procesmatige aanpak zijn als het gaat om het bijeenbrengen van meerdere uiteenlopende belangen of een programmatische aanpak als het effect pas wordt bereikt wanneer verschillende deelresultaten met elkaar in de juiste samenhang worden gebracht. Devilee Management Consultancy adviseert u welke werkvorm past bij de opgave at hand en welke dus het meest effectief zal zijn. Tevens levert Devilee Management Consultancy deskundige werkvormleiders of begeleidt het uw eigen werkvorm-leiders bij de uitvoering daarvan.

Back to Top